Pravilnik o uvjetima za samostalno izlaganje članova HDLU-Istre

Upravni odbor Hrvatskog društva likovnih umjetnika Istre na sjednici Upravnog odbora HDLU-a Istre održanoj 12. 8. 2019. donosi sljedeći

Pravilnik o uvjetima za samostalno izlaganje članova HDLU-a Istre

Ovaj pravilnik definira prava i obveze:

  1. Hrvatskog društva likovnih umjetnika Istre (HDLUI), u daljnjem tekstu Organizator izložbe

i

  1. člana Hrvatskog društva likovnih umjetnika Istre (HDLUI) koji je stekao pravo na samostalnu izložbu u izložbenom prostoru HDLU-a Istre, u daljnjem tekstu Izlagač

I.  OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim pravilnikom određuju se uvjeti za samostalno izlaganje članova HDLU-a Istre, osobito:

  • pravo na samostalno izlaganje,
  • način podnošenja zahtjeva za samostalno izlaganje,
  • prava i obveze izlagača,
  • prava i obveze HDLU-a Istre prema izlagačima.

Izložbe  se  održavaju  prema  Godišnjem  programu  HDLU-a  Istre  i  pod  pokroviteljstvom  institucija, donatora i sponzora koji daju financijsku potporu HDLU-u Istre.

Prostor u kojem se održavaju izložbe je izložbeni prostor HDLU-a Istre ili prostor koji je zbog potreba izložbe ugovorno dogovoren s drugom institucijom ili pravnom osobom.

II.  PRAVO NA SAMOSTALNO IZLAGANJE

Članak 2.

Pravo samostalnog izlaganja imaju svi članovi kojima je HDLU Istre matična udruga.

III.  ZAHTJEV ZA SAMOSTALNO IZLAGANJE

  

Članak 3.

Zahtjev za samostalno izlaganje članovi HDLU-a Istre podnose Tajništvu HDLU-a Istre prema raspisanom godišnjem natječaju HDLU-a Istre i u skladu s navedenim uvjetima natječaja.

Članak 4.

Zahtjev treba sadržavati opis izložbe ili projekta i sljedeće podatke:

  • ime i prezime Izlagača
  • naziv projekta – izložbe
  • mjesto održavanja projekta – izložbe, odnosno postavlja li se izložba u izložbenom prostoru HDLU-a Istre, na otvorenom prostoru ili drugo
  • troškovnik (produkcija, tiskovine i )
  • popis tehničkih potreba (oprema, alat, pribor potreban za realizaciju izložbe – projekta)
  • podatak koliko autora izlaže radove i, ukoliko je više autora, imena svih sudionika projekta
  • fotodokumentacija i opis rada
  • životopis umjetnika (i ostalih sudionika izložbe – projekta)

Članak 5.

Pristigle zahtjeve ocjenjuje Stručni ocjenjivački sud HDLU-a Istre, koji čine članovi Umjetničkog savjeta i Upravnog odbora HDLU-a Istre, na temelju sljedećih kriterija:

  • godine članstva autora u HDLU-u Istre
  • umjetničke kvalitete projekta
  • izlagačke aktivnosti autora u zemlji i inozemstvu
  • izlagačke aktivnosti autora u izložbenom prostoru HDLU-a Istre
  • ispunjenje obveza člana prema HDLU-u Istre

Neiskorišten termin za samostalno izlaganje iz prethodne godine autoru se računa kao iskorišten termin osim u slučajevima opravdanih razloga: ozbiljni zdravstveni problemi; duži studijski boravak u inozemstvu koji se preklopio s dogovorenim terminom; štete nastale na radovima uslijed elementarnih nepogoda, krađe i sl. prije realizacije izložbe; organizacijski propusti od strane HDLU-a Istre – nedostatak programskih financijskih sredstava ili neopravdano pomicanje termina; smrt ili bolest u obitelji i drugo.

U slučaju gore navedenih i sličnih opravdanih razloga Izlagač pisano izvještava Tajništvo HDLU-a Istre, koje potom isto prosljeđuje Upravnom odboru HDLU-a Istre na odluku.

Odluka Upravnog odbora HDLU-a Istre je konačna i bez prava žalbe.

IV.  PRAVA I OBVEZE ORGANIZATORA I IZLAGAČA

  1. 1. Prava i obveze Organizatora izložbe

Članak 6.

HDLU Istre organizira izložbu u svom izložbenom prostoru ili nekom drugom prostoru po dogovoru i osigurava medijsko praćenje izložbe u skladu sa svojim mogućnostima (internet, tisak, fotodokumentacija).

HDLU Istre osigurava opremu za potrebe izložbe prema priloženom, a odobrenom popisu iz Zahtjeva izlagača.

Članak 7.

Za organizaciju izložbi, prema odredbama ovog pravilnika, Organizator osigurava novčana sredstva u iznosu koji se određuje svake kalendarske godine posebno, ovisno o izdvojenim sredstvima iz proračuna za tu namjenu, te podmiruje troškove kako slijedi:

ISPLATA AUTORU

  • naknada na ime autorskog djela (postava izložbe), visina iznosa određuje se na osnovi godišnjeg proračuna
  • naknada za transport radova

OSTALI TROŠKOVI I OBVEZE ORGANIZATORA

  • Organizator o svom trošku organizira izradu kataloga (deplijana) u A4 formatu prema predviđenom trošku u Godišnjem financijskom planu i plakata u formatu B1, objavu na svojim internetskim stranicama i Facebook stranici; u slučajevima da istovremeno izlažu dva ili tri autora, publikacije mogu biti zajedničke
  • obveza Organizatora je izrada pozivnice u elektronskom obliku i njeno prosljeđivanje po svom adresaru uz obvezu najave održavanja izložbe u medijima
  • Organizator se  obvezuje  izložbu  predstaviti  s  odabranom  dokumentacijom  u  Godišnjem  katalogu HDLU-a Istre
  • Tehnički i likovni postav izložbe je obveza Organizatora, kao i prigodno obraćanje posjetiteljima na otvorenju u ime Udruge
  • Obveza Organizatora je čuvanje izložbe

Članak 8.

Organizator  ne  odgovara  za  fizička  oštećenja  postavljenih  radova  kao  niti  za  eventualno  otuđenje radova.

Članak 9.

Organizator ima obvezu, nakon uvida u stvarno stanje osiguranih sredstava za financiranje Godišnjeg programa, izraditi terminski plan izložbi i obavjestiti Izlagače o planiranom terminu njihovih izložbi.

Organizator ima pravo otkazati planiranu izložbu ako tako zahtijevaju novonastale okolnosti u vezi s financiranjem programa.

Organizator zadržava pravo promjene termina planirane izložbe s tim da se termin ne može mijenjati 30 dana prije zakazanog datuma otvaranja izložbe bez suglasnosti Izlagača.

Članak 10.

Upravni odbor Organizatora odobrava ili ne odobrava Izlagaču eventualne naknadne zahvate u prostoru potrebne za realizaciju izložbe na pisani zahtjev Izlagača.

IV.  2. Prava i obveze Izlagača

Članak 11.

Autor  organizira  skidanje  izložbe  i  obvezan  je  vratiti  galerijski  prostor  u  prvobitno  stanje  prije postavljanja izložbe.

Autor odgovara za opremu koju mu je osigurao HDLU Istre ili drugi pravni subjekt za potrebe izložbe.

Izlaže li više autora zajednički, njihova je odgovornost za prostor, stvari i opremu iz stavka 1. i 2. ovog članka solidarna.

U slučajevima kada autor smatra da je za potrebe izložbe neophodno posebno čuvanje ili osiguranje eksponata, isti je dužan takvo osiguranje osigurati i platiti.

Članak 12.

Svaki autor ima obvezu prije samostalne izložbe zaključiti s HDLU-om Istre ugovor o  međusobnim pravima i obvezama u vezi sa samostalnim izlaganjem prema odredbama ovog pravilnika.

Članak 13.

Autori koji izlažu u organizaciji HDLU-a Istre, kako u galerijskom prostoru HDLU-a Istre tako i na dislociranoj izložbi, obvezni su poštivati osnovna pravila ponašanja i propisani javni red i mir te komunalni red i propise o zaštiti čovjekova okoliša, života i zdravlja ljudi i dobrobiti životinja.

U slučaju da autor prekrši koja od zakonom propisanih pravila iz stavka 1. ovog članka, osobno je odgovoran i nema pravo na podršku matične udruge.

Časni sud HDLU-a Istre će u slučaju iz stavka 2. ovog članka donijeti svoj stav i odrediti sankcije za člana Udruge.

V.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaju važiti svi dosadašnji pravilnici o samostalnom izlaganju članova HDLU-a Istre u izložbenom prostoru HDLU-a Istre.

Članak 15.

Ovaj pravilnik stupa na snagu s danom donošenja, a bit će objavljen na internetskim stranicama HDLU-a Istre, te putem elektronske pošte proslijeđen svim članovima HDLU-a Istre.

U Puli, 22. kolovoza 2019.

Predsjednik HDLU-a Istre
Milan Marin