Prijem u članstvo

Na temelju članaka 11.,12.,13.,14.,15.,16. i 17.  Statuta HDLU-a Istre od 8. 2. 2019. godine

Upravni odbor HDLU-a Istre donosi dana 10. 11. 2020.

Pravilnik o prijemu u članstvo HDLU-a Istre

OPĆE ODREDBE:

Članak 1.

Molbe za prijem u članstvo primaju se tijekom cijele godine. Komisija za prijem novih članova sastaje se najmanje dva puta godišnje, a najkasnije do 1. prosinca tekuće godine.

Članak 2.

Redovnim članom HDLU-a Istre može postati svaka poslovno sposobna fizička osoba koja ispunjava uvjete: da je hrvatski državljanin ili strani državljanin s prebivalištem u Istarskoj županiji, u Republici Hrvatskoj, s diplomom umjetničke/likovne akademije, hrvatske ili inozemne, prevedene i ovjerene kod sudskog tumača kojom se dokazuje akademsko ili sveučilišno umjetničko obrazovanje i titula (sa zvanjem: akademski slikar, magistar slikarstva, doktor slikarstva, akademski kipar, mag star kiparstva, doktor kiparstva, akademski slikar-grafičar, magistar grafike, doktor grafike, magistar animiranog filma i novih medija, magistar filmske umjetnosti, magistar medijskih umjetnosti, profesor likovne kulture i likovne umjetnosti, magistar likovne kulture i likovne umjetnosti), kao i osobe koje nemaju odgovarajuće obrazovanje, ali koje ispunjavaju kriterije iz Pravilnika o primanju u članstvo i to dokažu potrebnom dokumentacijom, a čije likovno umjetničko stvaralaštvo i javno djelovanje doprinose hrvatskoj kulturi i umjetnosti te radu i ugledu Udruge.

Počasnim članom Udruge mogu postati sve domaće i inozemne fizičke i pravne osobe koje ne zadovoljavaju uvjete iz stavka 1. ovog članka, ali materijalno potpomažu djelovanje HDLU-a Istre ili javne osobe koje svojom djelatnošću pridonose unapređivanju likovnog i multimedijalnog stvaralaštva i kulture, osobe koje svojim aktivnim radom pomažu provođenju ciljeva i djelatnosti Udruge te afirmaciji rada Udruge i njezinih članova.

Visinu iznosa materijalne potpore za fizičke i pravne osobe određuje Upravni odbor.

Prijedlozi za dodjeljivanje statusa počasnoga člana HDLU-a Istre dostavljaju se pisanim putem Upravnom odboru, koji nakon razmatranja obrazloženja odlučuje hoće li prijedlog iznijeti Skupštini na glasanje.

Članak 3.

Odluku o prijemu u redovno članstvo donosi Upravni odbor Udruge na prijedlog Komisije za prijem novih članova, a na osnovi uvida u dokumentaciju prijavljenih kandidata određenu Pravilnikom o prijemu novih članova. Upravni odbor može od Komisije za prijem novih članova zatražiti obrazloženje prijedloga za svakog od kandidata.

O primanju novih članova Upravni odbor izvješćuje ostalo članstvo na prvoj idućoj Godišnjoj skupštini HDLU-a Istre.

Članak 4.

Članom udruge postaje se uplatom članarine i upisom u popis članova koji vodi Tajništvo HDLU-a Istre.

UVJETI:

Članak 5.

Za podnošenje zahtjeva za prijem u redovno članstvo osobe iz članka 2. Pravilnika obvezne su dostaviti osnovne podatke i dokumentaciju o udovoljavanju posebnih uvjeta.

OSNOVNI PODACI:

Članak 6.

Potrebni dokumenti za prijavu:

    • molba
    • radna biografija
    • preslika diplome, odnosno nostrifikacije o stručnoj naobrazbi
    • iscrpna dokumentacija vlastitih radova ili umjetničkih projekata

POSEBNI UVJETI:

Članak 7.

Osobe sa zvanjem akademskog slikara, kipara, grafičara i druge osobe s diplomom (hrvatskom ili nostrificiranom) jednog od priznatih studija likovnih (ili vizualnih) umjetničkih visokoškolskih ustanova:

dokumentaciju / kataloge, fotografije

Osobe sa zvanjem profesora likovne kulture i likovnog odgoja:

dokumentaciju, kataloge, fotografije

Osobe drugih profesija:

dokumentaciju, kataloge, fotografije / o sudjelovanju na najmanje tri žirirane izložbe

Počasnim članom mogu postati osobe svih zvanja koje svojom aktivnošću doprinose radu i razvoju Udruge u cijelosti.

RAZMATRANJE  UVJETA:

Članak 8.

Uvjete iz članka 6. i 7. Pravilnika razmatra Komisija za prijem novih članova sastavljena od pet članova koje imenuje Upravni odbor na četiri godine.

Članak 9.

Na osnovi uvida u dokumentaciju prijavljenih kandidata Komisija donosi odluku o primanju u članstvo.

Komisija može zahtijevati od kandidata da dostave na uvid i vlastite radove – pet slika ili grafičkih listova, dvije skulpture ili dva videoprojekta.

Članak 10.

Komisija donosi odluku natpolovičnom većinom o prijemu kandidata u članstvo HDLU-a Istre, a odluku potvrđuje Upravni odbor Udruge.

OSTALE ODREDBE:

Članak 11.

Osoba koja nije primljena za redovnog člana ima pravo žalbe Upravnom odboru Udruge u roku od osam dana od objavljivanja primljenih kandidata u članstvo.

Odluka Upravnog odbora je konačna i na nju kandidat nema pravo žalbe.

Članak 12.

Molbe za prijem dostavljaju se u ured HDLU-a Istre. Tajnica priprema materijale, vodi zapisnik i organizira cjelokupnu proceduru rada oko prijema kandidata za članstvo u Udruzi, a u skladu s člancima ovog Pravilnika.

Članak 13.

Danom usvajanja Pravilnika prestaju vrijediti sve dosadašnje odluke, zaključci i pravilnici o prijemu u članstvo.

Predsjednik HDLU-a Istre
Milan Marin

 

Pravilnik o prijemu u članstvo HDLU Istre